I. Bài đọc

我喜欢看书。
Wǒ xǐhuān kànshū

我可以念给谁听呢?
Wǒ kěyǐ niàn gěi shéi tīng ne?

小妹妹正在熟睡。
Xiǎo mèimei zhèngzài shúshuì.

我可以念给谁听呢?
Wǒ kěyǐ niàn gěi shéi tīng ne?

妈妈和奶奶正在忙。
Māmā hé nǎinai zhèngzài máng

我可以念给谁听呢?
Wǒ kěyǐ niàn gěi shéi tīng ne?

爸爸和爷爷正在忙。
Bàba hé yéyé zhèngzài máng.

我可以念给谁听呢?我可以念给自己听 !
Wǒ kěyǐ niàn gěi shéi tīng ne? Wǒ kěyǐ niàn jǐ zìjǐ tīng!

II. Từ vựng

喜欢 /Xǐhuān/: thích
看书 /Kànshū/: đọc sách
可以
念给
谁听

Rate this post