About (adv, prep):
US /əˈbaʊt/
UK /ˈəˈbaʊt/

Sử Dụng “About” Trong Câu

How about you?
Anh thì thế nào?

About what time?
Khoảng mấy giờ?

How about tomorrow?
Ngày mai thì sao?

Don’t kid about that.
Đừng đùa về chuyện đó

Nobody cares about that.
Không ai quan tâm chuyện đó đâu

I was about to go home.
Tôi chuẩn bị về nhà

Don’t say bad things about others.
Đừng nói những điều tệ hại về người khác

I’ll tell you all about it.
Tôi sẽ kể tất cả về nó cho bạn

I don’t want to hear about it.
Tôi không muốn nghe về điều đó

I want to talk about it now.
Tôi muốn nói về nó bây giờ

I don’t want to talk about it now.
Tôi không muốn nói về điều đó lúc này

I don’t want to talk about it anymore.
Tôi không muốn nói về nó nữa

I need more time to think about it.
Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về nó

I don’t want to hear about it anymore.
Tôi không muốn nghe về nó nữa.

There’s nothing I can do about it.

There’s nothing you can do about it.

5/5 - (1 vote)