Mạo từ a được dùng trước một từ bắt đầu bằng

 • Một phụ âm
  • Ví dụ: a table
 • Một nguyên âm nhưng có phát âm là phụ âm
  • Ví dụ:
   • a university
   • a European
   • a one – way street

Mạo từ an được dùng trước một từ bắt đầu bằng

 • Một nguyên âm: U, E, O, A, I (mẹo ghi nhớ Uể Oải)
  • Ví dụ: an apple
 • Âm h câm
  • Ví dụ: an hour
 • Mẫu tự đọc như nguyên âm
  • Ví dụ:
   • an MP
   • an SOS

Mạo từ a, an được dùng trước

 • Danh từ số ít có thể để được, được đề cập lần đầu hoặc không xác định cụ thể
  • Ví dụ: I need a pencil (a pencil: một cây bút chì bất kỳ)
 • Danh từ số ít chỉ nghề nghiệp
  • Ví dụ: He is an actor
 • Danh từ số ít chỉ nguồn gốc
  • Ví dụ: He is a Frenchman
 • Danh từ số ít chỉ người thuộc tôn giáo
  • Ví dụ: She is a Catholic
 • Danh từ số ít chỉ người thuộc đảng phải chính trị
  • Ví dụ: He is Socialist
 • Danh từ số ít chỉ tên một người nào đó
  • Ví dụ: A Mrs Green is waiting to see you.
 • Các cụm từ chỉ số lượng
  • Ví dụ:
   • a lot of
   • a couple
   • a great many
   • a great deal of
   • a dozen
 • Các cụm từ chỉ giá cả, tốc dộ và số lân
  • Ví dụ:
   • 80p a kilo
   • 40km an hour
   • twice a day
 • Danh từ được dùng như sự tương đương của một loại sự vật
  • Ví dụ: A child need love.
 • Danh từ đếm được số ít sau what hoặc such
  • Ví dụ:
   • what a surprice
   • That child is such a pest
 • Danh từ chi một số bệnh
  • Ví dụ
   • a cold
   • a headache
   • a sore throat
   • a weak heart
5/5 - (1 vote)