Mạo từ the được dùng

 • Trước danh từ chỉ vật duy nhất
  • Ví dụ
   • the sun
   • the sky
 • Trước danh từ riêng chỉ: biển, sông, dãy núi, quần đảo, sa mạc…
  • Ví dụ:
   • the Pacific
   • the Mekong river
   • the Alps
   • the Bahamas
   • the Sahara
 • Trước tên gồm: ADJECTIVE + NOUN
  • Ví dụ:
   • the Middle East
   • the National Gallery
 • Trước tên gồm: NOUN + OF + NOUN
  • Ví dụ:
   • the University of Hanoi
   • the Tower of London

Mạo từ the không được dùng

5/5 - (1 vote)