Danh mục: Từ Vựng

Từ vựng liên quan đến mắt

eye /aɪ/: Mắtyou can see with your eyes. sight / vision /saɪt/,/ˈvɪʒ(ə)n/ : thị giácYour sense of vision is found in your eyes.Sight is one of the senses. eyesight /ˈaɪˌsaɪt/: