Bạn đã từng học qua các loại từ trong tiếng Việt, tuy nhiên giờ đây chắc chẳng còn nhớ được bao nhiêu và cũng chẳng cần nhớ để mà làm gì. Vì bạn sử dụng ngôn ngữ mẹ để hàng ngày hàng giờ và ngay cả trong giấc ngủ nên không cần biết chúng bạn vẫn có thể nói trôi chảy và đúng ngữ pháp.

Tuy nhiên bạn phải bắt buộc học các loại từ trong tiếng Anh và hiểu rõ vị trí của nó trong câu thì mới có thể sử dụng chúng đúng ngữ pháp khi nói và viết tiếng Anh. Dưới đây chúng ta sẽ cùng tiềm hiểu về các loại từ phổ biến trong tiếng Anh.

Nouns:

 • Nouns are words that name people, places, things, or ideas.
 • Examples include “car,” “dog,” “book,” and “love.”
 • Nouns can serve as the subject of a sentence (e.g., “The dog barked”), the object of a verb (e.g., “She kicked the ball”), or the object of a preposition (e.g., “He walked to the store”).

Verbs:

 • Verbs are words that describe an action or state of being.
 • Examples include “run,” “eat,” “sleep,” and “is.”
 • erbs typically come after the subject of a sentence and indicate an action or state of being. For example, in the sentence “She is reading a book,” “is reading” is the verb.

Adjectives:

 • Adjectives are words that describe or modify nouns or pronouns. They often provide information about size, color, shape, or other qualities of the noun or pronoun.
 • Examples include “happy,” “big,” “red,” and “round.”
 • Adjectives typically come before the noun they modify. For example, in the sentence “The big house,” “big” is the adjective modifying “house.”

Adverbs:

 • Adverbs are words that describe or modify verbs, adjectives, or other adverbs. They often provide information about time, manner, degree, or frequency.
 • Examples include “quickly,” “very,” “often,” and “carefully.”
 • Adverbs can modify verbs, adjectives, or other adverbs, and they typically come immediately before or after the word they modify. For example, in the sentence “She spoke softly,” “softly” is the adverb modifying “spoke.”

Pronouns:

 • Pronouns are words that are used in place of nouns. They often refer to people or things that have already been mentioned in the conversation or text.
 • Examples include “he,” “she,” “it,” and “they.”
 • Pronouns can serve as the subject or object of a sentence, and their position in a sentence depends on their function. For example, in the sentence “She gave him the book,” “she” is the subject and “him” is the object.

Prepositions:

 • Prepositions are words that indicate a relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. They often show location, time, or direction.
 • Examples include “in,” “on,” “at,” and “with.”
 • Prepositions typically come before the noun or pronoun they are related to. For example, in the sentence “He walked to the store,” “to” is the preposition indicating the relationship between “walked” and “store.”

Conjunctions:

 • Conjunctions are words that connect words, phrases, or clauses in a sentence.
 • Examples include “and,” “but,” “or,” and “because.”
 • Conjunctions can connect words, phrases, or clauses, and they typically come between the items they connect. For example, in the sentence “She went to the store and bought some milk,” “and” is the conjunction connecting “went to the store” and “bought some milk.”

Interjections:

 • Interjections are words or phrases used to express emotions or feelings, such as surprise, excitement, or frustration.
 • Examples include “wow,” “ouch,” “hey,” and “oh.”
 • Interjections can come at the beginning or end of a sentence, and they are typically separated from the rest of the sentence by punctuation. For example, in the sentence “Wow, that’s amazing!” “Wow” is the interjection expressing amazement.

Rate this post