abortion (n): phá thai

US /əˈbɔrʃ(ə)n/
UK /əˈbɔː(r)ʃ(ə)n/

Sử dụng “abortion” trong câu

Are you against abortion?
bạn có phản đối phá thai không

4.7/5 - (3 votes)